Mirė prof. Dubeneckis

Lietuvos Aidas. 1932 08 11. p.2