Brolių Vailokaičių fabrikų Šančiuose gaisras dar galutinai neužgesintas

Lietuvos Žinios. 1931 10 07. p.1