Zapyškis. Statyba eina

Lietuvos Aidas. 1936 09 03. p.6