Dėl naujojo gelžkelio

Lietuvos Žinios. 1922 12 21. p.2