Lietuvos banko rūmai Kaune

Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Maironio g. 25 / K. Donelaičio g. 85

„1924 metais paskelbtas tarptautinis banko rūmų projekto konkursas. Pir­mąją premiją laimėjo architektas iš Pa­ryžiaus (pavardė nežinoma), tačiau jo suprojektuotas pastatas buvo labai su­dėtingas ir brangus. Todėl projektuoti pavesta vieninteliam to meto Lietuvos architektūros profesoriui, konkurso žiu­ri komisijos pirmininkui M. Songailai. Techninę statybos priežiūrą vykdė in­žinierius F. Vizbaras. Statyba užbaigta 1928 metais. [...] Trečiojo atikinio aukšto kampinėje dalyje ir Maironio gatvės pusėje buvo ministro pirminin­ko A. Voldemaro butas su biblioteka, kabinetu ir oficialių priėmimų patalpo­mis, K. Donelaičio gatvės korpuse – banko valdytojų butai. Ant stogo te­rasos, juosiančios operacijų salės didžiulį trikampį stoglangį, buvo užveis­tas „sodas“. Rūsyje po operacijų sale – seifai su specialiais kontroliniais ko­ridoriais ir kameromis (apsaugos sis­temą įrengė anglų firma). Rūmai aprū­pinti mechaniniu šildymu, drėkinimu, elektriniais liftais. Kiemo korpusas skir­tas tarnautojų butams, jo pirmajame aukšte buvo garažai, rūsyje – buitinės patalpos. Po Antrojo pasaulinio karo čia įsikūrė Valstybinio banko Kauno sky­rius. Dabar – vėl Lietuvos bankas. [...]  Prabangiuose banko interjeruose pa­naudotas natūralus ir dirbtinis marmu­ras, granitas, plastinis ir tapytinis deko­ras (dailininkai P. Kalpokas, V. Didžio­kas, O. Dubeneckienė-Kalpokienė, J. Ja­nulis), įvairių stilių baldai, vertingiausieji iš jų – puošnūs šviestuvai ir sie­tynai (vietinės reikšmės dailės pamink­lai). Vestibiulio ir operacijų salės grin­dų geometriniai raštai sukloti iš pilkšvo atspalvio metlacho plytelių, kitur grin­dys parketinės. Šoninė laiptinė buvo papuošta ornamentiniu vitražu (daili­ninkas S. Ušinskas), kuris neišliko. Ves­tibiulio sienos apdailintos juodu, gelsvu ir rusvu natūraliu bei dirbtiniu marmu­ru (dirbtinį marmurą darė meistras J. Dubovskis), juodo marmuro jonėninių kolonų poros skiria pilko švediško gra­nito laiptus, lubų kesonai papuošti ro­zetėmis (toks pat dekoras kartojasi ku­luarų lubose).“

Tekstas iš: Lietuvos bankas. Kauno architektūra. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 92–94.

 

Architektai / Inžinieriai:
Stiliai:
Metai:
1924 - 1927
Atgal į sąrašą